جرثقیل کامیونی مدل STC 3270
جدول اطلاعات


مدل(Type) STC  3270
مشخصه واحد اندازه گیری مقدار Property
حداکثر گشتاور مجاز kg.m 32000 Max. Rated Torque
ظرفیت بار برداری مجاز در شعاع 3 متری kg 10000 Lifting Capacity at radius of 3m
حداکثر زاویه گردش º
±225 Max. Slewing arc
گسترش ثابت کننده های جلو cm 180 Front Outriggers Extension
گسترش ثابت کننده های عقب cm 150 Rear Outriggers Extension
ظرفیت باک روغن L 115 Oil tank capacity
وزن (با روغن و اتصالات) kg 5100 Weight (with oil and fitting)
حداقل شاسی مورد نیاز Ton 19 Min. required chasiss
نیروی محرکه __ P.T.O خودروی حامل Driving force
قابلیت تعبیه وینچ هیدرولیک __ دارد Capability of adding Hydraulic winch
قابلیت نصب جیب  __ دارد Capability of adding Jib
قابلیت تعبیه کنترل جوی استیک __ دارد Capability of adding Joystick controller


تعداد قطعات بوم
3 3 3 3
حداکثر شعاع دستیابی
Max. outreach radius
7 (m) 8.5 (m) 10 (m) 12 (m) سایر طول های مورد نیاز
حداکثر ارتفاع دستیابی
Max. outreach radius
10.3 (m) 12.6 (m) 13.3 (m) 15.3 (m) سایر ارتفاع های مورد نیاز