جرثقیل کامیونی مدل STC 2770جدول اطلاعات


مدل(Type) STC  3270
مشخصه واحد اندازه گیری مقدار Property
حداکثر گشتاور مجاز kg.m 27000 Max. Rated Torque
ظرفیت بار برداری مجاز در شعاع 3 متری kg 7000 Lifting Capacity at radius of 3m
حداکثر زاویه گردش º
±250 Max. Slewing arc
گسترش ثابت کننده های جلو cm 150 Front Outriggers Extension
گسترش ثابت کننده های عقب cm 140 Rear Outriggers Extension
ظرفیت باک روغن L 90 Oil tank capacity
وزن (با روغن و اتصالات) kg 3800 Weight (with oil and fitting)
حداقل شاسی مورد نیاز Ton 6 Min. required chasiss
نیروی محرکه __ P.T.O خودروی حامل Driving force
قابلیت تعبیه وینچ هیدرولیک __ دارد Capability of adding Hydraulic winch
قابلیت نصب جیب  __ دارد Capability of adding Jib
قابلیت تعبیه کنترل جوی استیک __ دارد Capability of adding Joystick controller


تعداد قطعات بوم
2 3 3 3
حداکثر شعاع دستیابی
Max. outreach radius
9 (m) 11.5 (m) 14 (m) 16 (m) سایر طول های مورد نیاز
حداکثر ارتفاع دستیابی
Max. outreach radius
12.3 (m) 14.8 (m)
17.3 (m) 19.3 (m) سایر ارتفاع های مورد نیاز