جک های گسترش بوم

 

در جک های گسترش بوم سالیار از سوپاپ های هیدرولیک ترتیبی استفاده شده است که کمک می کنند تا تلسکوپ ها به ترتیب خارج شوند و در نتیجه می توان در هر فاصله ای، از حداکثر ظرفیت بوم با اطمینان کامل استفاده کرد.Saliar uses hydraulic valves connected to the extension jacks enabling the extensions to come out regularly and in sequence. This means a lighter boom structure allowing you to take advantage of its greater power to handle loads.