سوپاپ های هیدرولیک

 


استفاده از سوپاپ های هیدرولیک بار نگه دار با اتصال فلنچی به جک ها در کنار انتخاب بهترین سوپاپ های هیدرولیک موجود در بازار باعث ارتقای چندین برابری ایمنی جرثقیل شده و در صورت صدمه دیدن اتصالات و شیلنگ ها از سقوط بار جلوگیری می کند.The valves are applied to cylinders by means of flanges which ensure they are just marginally exposed to accidental impacts and their maximum working safety. besides choosing the best Hydraulic valves on the market increases the safety of crane to a high level.