منبع روغن

منبع روغن با طراحی فوق العاده و کارآمد مجهز به دو عدد فیلتر است که برای زمان بسیار بیشتری تمیزی و سلامت روغن را تضمین کرده و از آسیب های ناشی از استفاده روغن آلوده جلوگیری می کند.

 

Well designed oil tank equipped to two filters that keep the hydraulic system clean for a long time and prevents damages caused by using dirty oil.