نگه دارنده قابل تنظیمنگه دارنده قابل تنظیم تعبیه شده پشت دنده های شانه ای لقی میان ستون و دنده شانه ای را در طول زمان ثابت نگاه داشته و از تغییر شکل دنده شانه ای جلوگیری می کند.Saliar rack rotation system makes use of an adjuster contrasting mechanical backlash between column and rack over time.